វិធីធ្វើផ្អកសាច់ជ្រូក ជូឆ្ងាញ់ Delicious food channel.

source